Patiënteninformatie

Patiëntinformatie Continentie

Sinds zomer 2017 zijn in het Register van het Zorginstituut Nederland (ZiN) kwaliteitseisen vastgelegd waaraan de hulpmiddelenzorg moet voldoen voor mensen die last hebben van continentie problemen.

Ruim 1 miljoen mensen in ons land lijden aan incontinentie van blaas en/of darmen: ongewild verlies van urine en/of ontlasting, plasproblemen, chronische obstipatie. Zij zijn vaak aangewezen op het gebruik van continentiehulpmiddelen, bijv. inleggers, katheters, onderleggers, darmspoelen. Gebruik van het juiste hulpmiddel stelt deze patiënten in staat om zelfstandig te functioneren en is voorwaarde voor maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven en werken. Bovendien worden medische risico’s zoals urineweginfectie of huidbeschadiging dan geminimaliseerd.

De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in het Kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen. Dit is opgesteld door vertegenwoordigers van patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en leveranciers en geeft o.a. aan dat goede hulpmiddelenzorg inhoudt dat patiënten en voorschrijvers (bijv. continentieverpleegkundige, wijkverpleegkundige, revalidatiearts, huisarts) gezamenlijk bepalen welke hulpmiddelen benodigd zijn. Daarbij staan vraaggericht werken, kwaliteit en doelmatigheid centraal. Het uitgangspunt is functioneringsgericht voorschrijven. Daarmee wordt de nadruk gelegd op het functioneren van de gebruiker en niet op de aandoening. Goede patiëntinformatie over continentiehulpmiddelen is dan essentieel.

Als uitvloeisel van het Kwaliteitskader is goede patiëntinformatie over continentiehulpmiddelen beschikbaar in de Vilans Hulpmiddelenwijzer. Dit onderdeel van de Hulpmiddelenwijzer gaat in op vragen als: Wat is (in)continentie? Hoe bepalen patiënt en gespecialiseerde zorgverlener gezamenlijk welke hulpmiddelenzorg nodig is? Welke continentiehulpmiddelen zijn er? Wat wordt wel en niet vergoed? De Hulpmiddelenwijzer is een website van Vilans, het kenniscentrum voorde langdurige zorg.

Een samenvatting van de informatie op deze website staat in de folder Continentiehulpmiddelen: wat moet ik weten?”

U kunt de folder downloaden en/of printen