Continentie Stichting Nederland: Openbare toiletten verplicht vanwege VN-Verdrag

Openbare toiletten verplicht vanwege VN-Verdrag

Heemstede, 19 juni 2018 – Op grond van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap zijn gemeenten wettelijk verplicht te zorgen voor voldoende openbare toiletten voor mensen met incontinentie. Dit stelt de Continentie Stichting Nederland (CSN) in een brief die vandaag is verzonden aan alle gemeenten. De Stichting wijst erop dat incontinentie een gevolg is van een lichamelijke en/of cerebrale handicap. Veel mensen met incontinentie durven niet of nauwelijks de deur uit omdat zij bang zijn niet tijdig een toiletvoorziening te kunnen bereiken. Dit is in strijd met het VN-verdrag dat beoogt dat iedereen op voet van gelijkheid kan meedoen aan de samenleving.

CSN vraagt gemeenten haar te laten weten of in het gemeentelijk beleid ter uitvoering van het VN-Verdrag is opgenomen dat er toiletvoorzieningen moeten zijn of komen voor mensen met incontinentie en zo ja, hoeveel voorzieningen op dit moment zijn gerealiseerd of gepland. Zo nee, dan wil CSN weten of de gemeente voornemens is voorzieningen voor mensen met incontinentie in haar beleid te gaan opnemen. CSN wil de resultaten bekend maken op de jaarlijkse Nationale Plasdag, dit jaar donderdag 20 september.

In Nederland hebben ruim 3.5 miljoen mensen, mannen en vrouwen, plasklachten. Van hen heeft ongeveer 1 miljoen last van een overactieve blaas en een half miljoen is incontinent voor urine. Op basis van een onderzoek uit 2017 ondervindt naar schatting een derde van de mensen met plasklachten hierdoor sociale beperkingen, soms in zo’n mate dat sprake is van isolement en eenzaamheid. CSN heeft zich eerder dit jaar geschaard achter de petitie van de Maag Lever Darm Stichting waarin bij de Tweede Kamer is aangedrongen op een wettelijke norm voor openbare toiletten. Volgens CSN gaat het hierbij dus om een wettelijke verplichting op grond van genoemd VN-Verdrag. Recent hebben Rijk, VNG en MKB-Nederland aangekondigd ernst te gaan maken met de implementatie van dit Verdrag. Continentie Stichting Nederland gaat in overleg met andere belangenorganisaties van en voor mensen met incontinentie bepleiten dat ook die belangen hierin worden meegenomen.

…………………………………..

Artikel 1 van genoemd VN-verdrag luidt:

Doel van dit Verdrag is het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen. Personen met een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.

Er wordt inmiddels door gemeenten/politiek gereageerd en op donderdag 20 september tijdens Nationale Plasdag 2018 zal op de bevindingen worden gereageerd.

Continentie Stichting Nederland