Platform Continentie Hulpmiddelenzorg

Op 14 maart 2019 is er weer een vergadering van het Platform Continentie Hulpmiddelenzorg (PCH). Dat is een overleg waarin alle betrokkenen met elkaar samenwerken om de kwaliteit van continentie hulpmiddelenzorg te bewaken en te verbeteren.

Wie zijn die betrokkenen?

Het PCH bestaat uit vertegenwoordigers van Patiënten, Continentieverpleegkundigen, Apothekers, Producenten, Handelaren, Zorgverzekeraars en het Ministerie van VWS. Het PCH wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter en ondersteund door Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg.

Voor de patiëntenvertegenwoordigers zijn er drie zetels beschikbaar voor Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON), Bekkenbodem4All (B4A) en de Incoclub. De Incoclub zetel is op dit moment leeg.

Vorig jaar heeft Martinique, de aan de Incoclub verbonden continentieverpleegkundige, die plek ingevuld en daarvoor was dat vanaf 2015 door Jan-2, één van de andere Incoclub beheerders. Het PCH hecht veel waarde aan de bijdrage die de Incoclub kan leveren en houdt daarom die zetel voor ons vrij.

De eerstvolgende vergadering is op 14 maart. Dan zal de voorzitter van B4A ook de Incoclub vertegenwoordigen, maar de stem van de patiënt wordt veel sterker als die ook wordt vertolkt door één van de Incoclub leden.

Wie wil het stokje overnemen?

Wij zijn op zoek naar een Incoclub lid die in de PCH de stem wil laten horen namens de patiënten die continentie hulpmiddelen gebruiken, om uit te spreken wat het belang van de patiënt is. Incoclub-leden zijn allemaal ervaringsdeskundige dus wat dat betreft zou elk lid die plek kunnen invullen. Wat erbij nodig is, is dat je kan luisteren naar de andere platformleden en zeggen wat je ervan vind. De onderwerpen die worden besproken kunnen per vergadering verschillen, maar uiteindelijk komt het er op neer dat steeds wordt besproken hoe zorgverleners en patiënten samen tot de beste zorg komen.

Je staat er niet alleen voor

Ben je geïnteresseerd, maar weet je nog niet of je onze zetel voor langere tijd wil invullen, dan kan je vrijblijvend de vergadering bijwonen. Je hoeft nog niks geen mening in te brengen, alleen luisteren mag ook. De huidige Incoclub beheerders en ook de ex-beheerders zullen je graag bijpraten en blijvend ondersteunen zodat we samen de belangen van onze doelgroep kunnen behartigen.

Het PCH vergadert een paar keer per jaar overdag, meestal in Utrecht. Reis- en onkosten worden vergoed. Meer informatie bij de Incoclub beheerders Martinique, Thea, Miranda, Thomas en Maikel bereikbaar via email hidden; JavaScript is required

Nieuwe richtlijn urineweginfecties bij ouderen

Nieuwe richtlijn urineweginfecties bij ouderen

Op 25 oktober verscheen de nieuwe richtlijn Urineweginfecties bij ouderen. Het is een herziening van de Verenso-richtlijn Urineweginfecties uit 2006.

Thuiswonende ouderen

Nieuw is dat de richtlijn zich ook richt op thuiswonenden ouderen. De richtlijn uit 2006 ging alleen over verpleeghuisbewoners, maar door de veranderingen in de langdurige zorg blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Daarom heeft Verenso de richtlijn uitgebreid.

Terughoudend met antibiotica

De nieuwe richtlijn is strenger als het gaat om het voorschrijven van antibiotica. In 2015 bleek uit onderzoek dat kwetsbare ouderen vaak overbehandeld worden met antibiotica, met name bij urineweginfecties (UWI’s).* Dat komt onder andere doordat het moeilijk kan zijn de juiste diagnose te stellen als een patiënt cognitieve of communicatieve problemen heeft.

Lees hier het hele artikel

Richtlijn urineweginfecties bij ouderen

Bron: Nursing

Health Tuesday Passende Continentiezorg, dinsdag 18 september

Incontinentie is iets wat iedereen kan overkomen en in veel gevallen is er ook goede zorg voor. Maar nog niet altijd wordt die zorg helemaal verleend. Vaak komt dat omdat mensen met urineverlies niet bij de huisarts of in de apotheek komen. Bij niet-westerse migranten lijkt dit nog meer het geval te zijn. De werkgroep Passende Continentiezorg heeft, samen met de Hogeschool Utrecht en met steun van U CREATE onderzoek verricht naar mogelijke oorzaken.

Op dinsdag 18 september is er de Bijeenkomst Passende Continentiezorg met als doel het delen van de opgedane kennis en het ophalen van nieuwe kennis. De bijeenkomst is bedoeld voor partners, ervaringsdeskundigen en zorgverleners die in het onderwerp geïnteresseerd zijn.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de gelegenheid om mee te praten over de belemmerende factoren en drempels voor een zorgvraag bij niet-westerse migranten met incontinentie, het verloop van de communicatie en contact met de zorgverleners, het huidige zorggebruik/hulpmiddelengebruik voor de doelgroep en de verbetering hiervan.

Het doel is om het taboe rondom en de onwetendheid over incontinentie bij de doelgroep, maar ook in het algemeen te verminderen, zodat meer mensen de zorg krijgen die bij ze past.

Voorzitter Nicole Schaapveld van Stichting Bekkenbodem4All en Margo Weerts, voorzitter van Werkgroep Continentie geven samen een presentatie: Implementeren Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg.

Meer informatie: programma en registreren

Continentie Stichting Nederland: Openbare toiletten verplicht vanwege VN-Verdrag

Openbare toiletten verplicht vanwege VN-Verdrag

Heemstede, 19 juni 2018 – Op grond van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap zijn gemeenten wettelijk verplicht te zorgen voor voldoende openbare toiletten voor mensen met incontinentie. Dit stelt de Continentie Stichting Nederland (CSN) in een brief die vandaag is verzonden aan alle gemeenten. De Stichting wijst erop dat incontinentie een gevolg is van een lichamelijke en/of cerebrale handicap. Veel mensen met incontinentie durven niet of nauwelijks de deur uit omdat zij bang zijn niet tijdig een toiletvoorziening te kunnen bereiken. Dit is in strijd met het VN-verdrag dat beoogt dat iedereen op voet van gelijkheid kan meedoen aan de samenleving.

CSN vraagt gemeenten haar te laten weten of in het gemeentelijk beleid ter uitvoering van het VN-Verdrag is opgenomen dat er toiletvoorzieningen moeten zijn of komen voor mensen met incontinentie en zo ja, hoeveel voorzieningen op dit moment zijn gerealiseerd of gepland. Zo nee, dan wil CSN weten of de gemeente voornemens is voorzieningen voor mensen met incontinentie in haar beleid te gaan opnemen. CSN wil de resultaten bekend maken op de jaarlijkse Nationale Plasdag, dit jaar donderdag 20 september.

In Nederland hebben ruim 3.5 miljoen mensen, mannen en vrouwen, plasklachten. Van hen heeft ongeveer 1 miljoen last van een overactieve blaas en een half miljoen is incontinent voor urine. Op basis van een onderzoek uit 2017 ondervindt naar schatting een derde van de mensen met plasklachten hierdoor sociale beperkingen, soms in zo’n mate dat sprake is van isolement en eenzaamheid. CSN heeft zich eerder dit jaar geschaard achter de petitie van de Maag Lever Darm Stichting waarin bij de Tweede Kamer is aangedrongen op een wettelijke norm voor openbare toiletten. Volgens CSN gaat het hierbij dus om een wettelijke verplichting op grond van genoemd VN-Verdrag. Recent hebben Rijk, VNG en MKB-Nederland aangekondigd ernst te gaan maken met de implementatie van dit Verdrag. Continentie Stichting Nederland gaat in overleg met andere belangenorganisaties van en voor mensen met incontinentie bepleiten dat ook die belangen hierin worden meegenomen.

…………………………………..

Artikel 1 van genoemd VN-verdrag luidt:

Doel van dit Verdrag is het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen. Personen met een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.

Er wordt inmiddels door gemeenten/politiek gereageerd en op donderdag 20 september tijdens Nationale Plasdag 2018 zal op de bevindingen worden gereageerd.

Continentie Stichting Nederland

Gezocht!

Donderdag 20 september is het Nationale Plasdag. Thema: sociaal isolement door incontinentie (voor urine).
De Continentiestichting Nederland is op zoek naar patiënten die daarover hun verhaal willen doen.
Zoals deze twee patiënten

Ervaringsverhalen zijn zó belangrijk, daarmee wordt pas de impact duidelijk wat incontinentie heeft op kwaliteit van leven.
Jouw verhaal kan anderen helpen het taboe op incontinentie te doorbreken en dat men hulp zoekt omdat er goede behandelopties bestaan.

Wil jij jouw verhaal doen? Neem dan vrijblijvend contact op met de voorzitter van Stichting Bekkenbodem4All Nicole Schaapveld: email hidden; JavaScript is required