Ander incontinentiemateriaal? Laat uw mening horen!

Korte enquête over veranderingen bij gebruik van incontinentiemateriaal

Krijgt u incontinentiemateriaal vergoed van uw zorgverzekeraar? En gebruikt u in 2021 andere materialen dan in 2020? U kunt ons enorm helpen als u vier korte vragen anoniem wilt beantwoorden. Deze informatie gaat patiëntenorganisatie Bekkenbodem4All dan gebruiken om ervoor te zorgen dat u altijd het beste incontinentiemateriaal krijgt.

Klik hier om de enquete in te vullen.

Patiënteninformatie Continentie

Persbericht Utrecht, 16 april 2018

Patiënteninformatie Continentie

Nieuw kwaliteitskader Continentie Hulpmiddelenzorg van kracht; patiënteninformatie continentie nú beschikbaar op de Hulpmiddelenwijzer.

Ruim 1 miljoen mensen in ons land lijden aan incontinentie van blaas en/of darmen: ongewild verlies van urine en/of ontlasting, plasproblemen, chronische obstipatie. Zij zijn vaak aangewezen op het gebruik van continentiehulpmiddelen, bijv. inleggers, katheters, onderleggers, darmspoelen. Gebruik van het juiste hulpmiddel stelt deze patiënten in staat om zelfstandig te functioneren en is voorwaarde voor maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven en werken. Bovendien worden medische risico’s zoals urineweginfectie of huidbeschadiging dan geminimaliseerd.

Sinds zomer 2017 zijn in het Register van het Zorginstituut Nederland (ZiN) de kwaliteitseisen vastgelegd waaraan de hulpmiddelenzorg voor deze patiënten moet voldoen: het Kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen. Dit Kwaliteitskader is opgesteld door de veldpartijen en geeft o.a. aan dat goede hulpmiddelenzorg inhoudt dat patiënten en voorschrijvers (bijv. continentieverpleegkundige, wijkverpleegkundige, revalidatiearts, huisarts) gezamenlijk de benodigde hulpmiddelen bepalen waarbij vraaggericht werken, kwaliteit en doelmatigheid centraal staan. Het uitgangspunt is functioneringsgericht voorschrijven. Goede patiënteninformatie over continentiehulpmiddelen is dan essentieel.

Vanaf nu is goede patiënteninformatie over continentiehulpmiddelen beschikbaar in de Vilans Hulpmiddelenwijzer. Dit nieuwe onderdeel van de Hulpmiddelenwijzer gaat in op vragen als: Wat is (in)continentie? Hoe bepalen patiënt en gespecialiseerde zorgverlener gezamenlijk welke hulpmiddelenzorg nodig is? Welke continentiehulpmiddelen zijn er? Wat wordt wel en niet vergoed? De Hulpmiddelenwijzer is een website van Vilans, het kenniscentrum voor de langdurende zorg, en is gemaakt in opdracht van VWS. De website biedt de bezoekers onafhankelijke, actuele en gevalideerde informatie over hulpmiddelen, eHealth-toepassingen en apps.

Platform Continentie Hulpmiddelenzorg Het Kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen is een initiatief van toenmalig VWS-minister Schippers en tot stand gebracht door landelijke organisaties van betrokken partijen: patiënten (Bekkenbodem4All, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Incoclub, Patiëntenfederatie Nederland), zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland, producenten (Nefemed), continentieverpleegkundigen (V&VN), medisch speciaalzaken (FHI), apotheken (KNMP). Deze partijen werken samen in het Platform Continentie Hulpmiddelenzorg, gericht op implementatie en onderhoud van het kwaliteitskader. Het Platform wordt ondersteund door Vilans. De patiënteninformatie continentie op de Hulpmiddelenwijzer is eveneens vastgesteld door het Platform.